POD ZÁŠTITOU

Slovenská Komora Súkromnej Bezpečnosti - SKSB (do 19.3.2012 Združenie Ochrany Majetku a Osôb - ZOMO) je dobrovoľným nezávislým, apolitickým združením právnických a fyzických osôb vytvoreným na profesnom základe. Je samostatnou právnickou osobou v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Cieľom SKSB od jej založenia bolo a aj naďalej zostáva, že bude na jednej strane garanciou pre klientov požadujúcich služby v oblasti ochrany majetku a osôb na kvalitnej úrovni v zmysle platných noriem a predpisov, a na druhej strane bude oporou pre svojich členov pri riešení ich problémov spojených s profesionálnou činnosťou.

www.sksb.sk

SLOVENSKÁ KOMORA SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI

sídlo združenia: Cukrová 14, 811 08 Bratislava

email: sksb@sksb.sk