Vznik

Od roku 2011 organizujeme medzinárodnú streleckú súťaž Best Shot - Central Europen Cup  pre zamestnancov, priaznivcov a priateľov súkromných bezpečnostných služieb. Každoročne koncom septembra sa stretnú 3-členné strelecké družstvá a jednotlivci aby si medzi sebou zmerali sily v disciplínach mierená streľba a strelecký parkúr.

"Snažíme sa o pozitívnu propagáciu SBS pre verejnosť, ktorá našu prácu vníma nie vždy pozitívne."

Zmysel organizovania takýchto súťaží je potreba propagácie združenia Slovenskej  komory súkromnej bezpečnosti (SKSB) smerom do vnútra združenia, medzi ostatné SBS a hlavne  propagácia pre verejnosť, ktorá našu prácu vníma nie vždy pozitívne. 

Ďalší zmysel je v tom, že sa  tu stretávajú kolegovia z iných SBS, nadväzujú sa tu nové kontakty a priateľstvá, zdravá športová  rivalita, propagácia svojich firiem. Zmysel súťaže je teda aj udržanie si dobrého mena SBS vo  vzťahu medzi zamestnancami, ale aj verejnosti na medzinárodnej úrovni.

Štefan Janis, riaditeľ súťaže

O nás

POD ZÁŠTITOU

Slovenská Komora Súkromnej Bezpečnosti - SKSB (do 19.3.2012 Združenie Ochrany Majetku a Osôb - ZOMO) je dobrovoľným nezávislým, apolitickým združením právnických a fyzických osôb vytvoreným na profesnom základe. Je samostatnou právnickou...
+

ORGANIZÁTOR

RAVI s.r.o. ako obchodná spoločnosť vznikla 11. februára 1998. Výkon činnosti na základe udelenej licencie na prevádzkovanie strážnej služby začala dňa 1. júla 1998. Ťažiskom našej činnosti je prevádzkovanie poplachového systému slúžiaceho na hlásenie narušenia chráneného objektu - stredisko...
+

V SPOLUPRÁCI

POLSKA IZBA OCHRONY ORGANIZATION OF COOPERATION and exchange of experience and information among the associated firms  Technical and economic CONSULTING as well as organizational and legal assistance to member firms  ISSUING CREDIBILITY RECOMMENDATIONS for member firms in...
+

ČLEN ESBOC

Klub organizácií európskeho bezpečnostného odvetvia, ďalej nazývaný „ Klub „, je asociáciou samosprávnych organizácií v odvetví ochrany osôb a majetku, ktoré sú právnickými osobami a ktoré majú celoštátnu pôsobnosť vo svojej krajine a pracujú na základe Deklarácie prijatej 3. júna 2006 týmito...
+